Hóa đơn điện tử theo TT78

Không giới hạn thời gian sự dụng, sử dụng hêt số lượng hóa đơn rồi đăng ký tiếp

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ01

150 số hóa đơn

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ02

300 số hóa đơn

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ03

500 số hóa đơn

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AZ04

1000 số hóa đơn