Cloud VPS

Hoàn tiền 30 ngày nếu không hài lòng dịch vụ
CPU Intel Xentelon [1] Cores
20% Complete
Ram 1GB
0% Complete
HDD 15GB [SSD Cloud Storage]
12% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
VPS GIÁ RẺ MINI Giá $9.50/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Intel Xentelon [1] Cores
20% Complete
Ram 768MB +1GB Free
100% Complete
HDD 25GB [SSD Cloud Storage]
20% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
VPS AZ01 Giá $12.50/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Intel Xentelon [2] Cores
40% Complete
Ram 1GB+1GB Free
0% Complete
HDD 40GB [SSD Cloud Storage]
33% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
VPS AZ02 Giá $26.25/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Intel Xentelon [3] Cores
60% Complete
Ram 3GB+1GB Free
0% Complete
HDD 50GB [SSD Cloud Storage]
41% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
VPS AZ03 Giá $16.25/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Intel Xentelon [4] Cores
80% Complete
Ram 4GB+2GB Free
0% Complete
HDD 80GB [SSD Cloud Storage]
66% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
VPS AZ04 Giá $30.00/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Intel Xentelon [4] Cores
80% Complete
Ram 4.5GB+2GB Free
0% Complete
HDD 120GB [SSD Cloud Storage]
100% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
VPS AZ05 Giá $45.00/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Intel Xentelon [5] Cores
100% Complete
Ram 4GB+3GB Free
0% Complete
HDD 120GB [SSD Cloud Storage]
100% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
VPS AZ06 Giá $50.00/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Intel Xentelon [5] Cores
100% Complete
Ram 5GB+3GB Free
0% Complete
HDD 120GB [SSD Cloud Storage]
100% Complete
Bandwidth Unlimited
100% Complete
VPS AZ07 Giá $67.00/Tháng
Đăng ký ngay